1

Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego

Poradnia psychologiczna w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradnia.pulawy.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 09 06 2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16 05 2022

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu:(dr Dariusz Perszko

Email: poradnia.pulawy@wp.pl

Telefon: 818864796

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • część zdjęć i grafik nie posiada opisów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część zdjęć i grafik została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dokumenty

Na stronach gminy znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

9. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

10. Dodatkowe informacje

FUKCJE DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Narzędzia ułatwień dostępu – SPIS FUNKCJI

 • Zwiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Ujemny kontrast
 • Jasne tło
 • Linki podkreślenie
 • Czytelna czcionka
 • Reset
 • Mapa strony

Po zaznaczeniu tekstu na stronie zostanie on automatycznie odczytany przez lektora