1

FAQ – najczęściej zadawane pytania

„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

1. Gdzie mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna?

Poradnia ma swoją siedzibę w Puławach, Aleja Królewska 19 w budynku Starostwa Powiatowego.

2. Czy wizyty w Poradni są odpłatne?

Poradnia jest jednostką budżetową i wizyty u wszystkich specjalistów są bezpłatne.

3. Kto i w jaki sposób może zapisać się do Poradni?

Poradnia przyjmuje na wizyty dzieci i młodzież podlegające obowiązkowi szkolnemu.

4. Czy do Poradni można zapisać się na wizytę prywatną?

Nie. Pracownicy nie mogą umawiać wizyt prywatnych na terenie Poradni.

5. Czy do Poradni może zapisać się osoba dorosła?

Osoby dorosłe mogą zapisać się do Poradni w przypadkach:

a) będą uczestniczyły w szkoleniach organizowanych dla osób będących rodzicami,

b) chcą skonsultować swoje dzieci,

c) chcą uzyskać informacje o procedurach diagnostycznych i terapeutycznych.

6. Czy do Poradni może zapisać się rodzic na konsultacje w sprawie dziecka?

Każdy rodzic może zapisać się do Poradni na konsultacje w sprawie swojego dziecka.

7. Czy uczeń/student może przyjść samo na wizytę jeżeli jest pełnoletni?

Każda pełnoletnia osoba będąca w obowiązku szkolnym może zapisać się i uczęszczać do Poradni.

8. Czy rodzic musi być obecny podczas wizyty u specjalisty?

Do Poradni przyprowadza dziecko rodzic lub opiekun prawny. O obecności rodzica w trakcie badania lub zajęć terapeutycznych decyduje specjalista.

9. Czy Poradnia otwarta jest w soboty?

W soboty Poradnia jest zamknięta. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

10. Czy pracownicy Poradni maja przydzielone rejony pracy i czy muszą przyjmować klientów zgodnie z przydzielonym rejonem?

Każdy pracownik Poradni ma pod opieką przydzielone mu placówki oświatowe. W indywidualnych przypadkach może przyjąć osoby z poza swojego rejonu. Osoba umawiająca wizytę musi osobiście skontaktować się z wybranym specjalistą.

11. Jaka wygląda procedura wydawania opinii o dziecku?

O wydaniu opinii decyduje zespół diagnostyczny na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Wydanie opinii jest ostatnim etapem procesu diagnostycznego. Wcześniej dziecko musi być przejść badania psychologiczne, pedagogiczne a w uzasadnionych przypadkach logopedyczne.

12. Do kogo można składać dokumenty o nauczanie indywidualne/kształcenie specjalne/wczesne wspomaganie rozwoju?

Dokumenty należy składać u psychologa, który będzie osobą prowadzącą dziecko. Informację do kogo należy złożyć dokumenty można uzyskać w sekretariacie Poradni lub u pedagoga/psychologa placówki oświatowej do, której uczęszcza dziecko.

13. Skąd można pobrać druki o nauczanie indywidualne/kształcenie specjalne/wczesne wspomaganie rozwoju?

Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie Poradni.

.

14. Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o nauczanie indywidualne/kształcenie specjalne/wczesne wspomaganie rozwoju?

a) W przypadku ubiegania się o nauczania indywidualnego muszą zostać złożone:

 • wniosek o nauczanie indywidualne

 • zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania ze strony internetowej lub sekretariacie naszej placówki)

 • w miarę możliwości inne dokumenty opisujące stan zdrowia dziecka

 • opinia szkoły

b) W przypadku kształcenia specjalnego:

 • wniosek do kształcenia specjalnego

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty (dotyczy takich schorzeń jak: autyzm, Zespół Aspergera, niedowidzenie, niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa)

 • w miarę możliwości dokumenty zawierające diagnozę lub opisujące stan psychiczny, poziom intelektualny dziecka,

 • opinia szkoły

c) W przypadku wczesnego wspomagania rozwoju:

 • wniosek o wczesne wspomaganie rozwoju

 • dokumenty medyczne z diagnozą, przebiegiem choroby i leczenia (w przypadkach problemów ze zdrowiem dziecka)

 • dokumenty od specjalistów opisujące przebieg terapii lub rehabilitacji (jeśli rodzic posiada)

15. Jak często zbiera się Zespół Orzekający rozpatrujący wnioski o nauczanie indywidualne/kształcenie specjalne/wczesne wspomaganie rozwoju?

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się dwa razy w miesiącu . Terminy posiedzeń podane są na stronie internetowej Poradni w zakładce Aktualności. W uzasadnionych przypadkach może zostać zwołane dodatkowe posiedzenia Zespołu.

16. Czy dokumenty wydawane przez Poradnię wysyłane są pocztą?

Dokumenty odbiera uprawniona osoba w sekretariacie Poradni. Odbiór dokumentów musi być potwierdzony podpisem. W uzasadnionych przypadkach dokumenty mogą być wysłane pocztą.

17. Kto może odebrać dokumenty wydawane przez Poradnię?

Dokumenty mogą odebrać: rodzice, opiekunowie prawni, osoby z pisemnym upoważnieniem do odbioru określonych dokumentów.

18. Czy szkoła jest informowana o wizycie dziecka w Poradni?

Placówki oświatowe nie są informowane o wizytach w Poradni. Informacje mogą być przekazywane wyłącznie za pisemną zgodą wnioskodawcy. Wyjątkiem jest przesłanie informacji na pisemny wniosek Sądu.

19. Jeżeli został zgubiony dokument wydany przez Poradnię czy jest możliwość uzyskania kopii?

W przypadku zagubienia oryginału dokumentu w sekretariacie Poradni można uzyskać kopię z potwierdzeniem zgodności z oryginałem.