INFORMACJA

Organizacja pracy  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach

 od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r.

Od dnia 4 maja 2020 r.  Poradnia wznawia pracę stacjonarną.

Część zadań będzie nadal realizowana w formie zdalnej.

Proces wznowienia będzie miał charakter stopniowy, wynikający z dostosowania

organizacji pracy do wymogów sanitarnych oraz wprowadzenia niezbędnych procedur bezpieczeństwa.

Pomimo ograniczeń w wizytach indywidualnych i w spotkaniach grupowych sekretariat

będzie czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach 8 – 15 i  dostępny pod nr telefonu 81 88864796

lub mailowo – poradnia.pulawy@wp.pl

Udzielanie informacji, ustalanie terminów wizyt, składanie dokumentów

odbywa się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zadania dotyczące kluczowych problemów edukacyjnych będziemy realizowali   w następujących formach:

1. Działalność orzecznicza: wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Opiniowanie w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego.

3. Interwencja kryzysowa w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka.

4. Telefoniczne konsultacje specjalistyczne.

Dotychczas prowadzone terapie – psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne

możliwe do kontynuowania w formie uzgodnionej z prowadzącym.

Indywidualne wizyty diagnostyczne są realizowane wyłącznie w sytuacjach niezbędnych,

gdy dziecko nie było diagnozowane w naszej placówce, a sprawa  dotyczy ubiegania

się o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka lub opinii  o odroczeniu obowiązku szkolnego. Procedura przebiegu takiego

badania znajduje się na stronie Poradni – https://poradnia.pulawy.pl/procedura-diagnozy/

W pozostałych przypadkach  wydanie w/w orzeczeń i opinii nastąpi na podstawie wcześniej

przeprowadzonych badań lub wyników diagnoz dostarczonych przez rodziców z innych placówek.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów rodzic może złożyć osobiście, po uprzednim

uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie Poradni, drogą  mailową (skany dokumentów)  lub  pocztą.

W sytuacji niekompletnej dokumentacji pracownicy będą kontaktować się z rodzicami

telefonicznie celem jej uzupełnienia.

Informujemy, że posiedzenia Zespołów  Orzekających będą odbywały się zgodnie  z harmonogramem zamieszczonym na stronie Poradni.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>