1

Kontakt

„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-06.

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto w menu nawigacyjnym można używać klawiszy strzałek. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na pominięcie określonych bloków i szybkie przejście do poszczególnych sekcji strony (menu podstawowego, wyszukiwarki, treści głównej).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o   kontakt: Koordynator ds. Dostępności – Pan Piotr Bentkowski, tel. 81 886 47 96 wew. 22, mail: poradnia.pulawy@wp.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania    zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana   dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub  elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.           Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Do budynku Poradni prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwne.  Przy drzwiach wejściowych nie ma schodów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma wind. Korytarz podzielony jest schodami na dwie części. Prosimy osoby niepełnosprawne o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty w celu pomocy w przemieszczaniu się po korytarzu.   W Poradni nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.  Na korytarzu znajduje się platforma do przewijania małych dzieci. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.   W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku Poradni zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na chwilę obecną nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Jeśli Państwo macie pytania, trudności lub problemy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty. Chcemy być dla Was pomocni.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w związku z przesłanym przeze mnie zapytaniem. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego   w Puławach (Al.  Królewska 19, 24-100 Puławy, mail: poradnia.pulawy@wp.pl 

 

                        OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach (aleja Królewska 19, 24 – 100 Puławy, mail: poradnia.pulawy@wp.pl)

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie za pośrednictwem strony internetowej https://poradnia.pulawy.pl/kontakt/  na podstawie art. 6 lit. a) ww. Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale niezbędne do zadania pytania i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do ich usunięcia;

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Państwa dane zostaną przekazanie firmie hostującej stronę internetową.

                                      

                               [contact-form-7 id=”2352″ title=”Formularz”]WYŚWIETL MAPĘ                                                                                      

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PUŁAWACH

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PUŁAWACH

im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego

24-100 Puławy,
Aleja Królewska 19
tel./fax 81 886 47 96, wew – nr 14

e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl

Telefony:

Kancelaria – wew – nr 12

Karol Wójcik – starszy specjalista, Ewelina Cieślak – Muszyńska – referent

Dyrektor – wew – nr 13

dr Dariusz Perszko

Pokój nr 1 – wew – nr 15

pedagodzy: mgr Anna Szałas, mgr Sylwia Mrowiec

Pokój nr 2 – wew – nr 16

psycholog mgr Joanna Stępień, pedagog mgr Anna Korpysa

Pokój nr 3 – wew – nr 17
psycholog mgr Agnieszka Biernacka – Olesiejuk, pedagog mgr Edyta Furtak

Pokój nr 4 – wew – nr 18
psycholodzy: mgr Michał Próchniak,  mgr Aleksandra Oczkowska

Pokój nr 5 – wew – nr 19
psycholog mgr Monika Łagowska-Gaweł, pedagog mgr Monika Tusińska

Pokój nr 6 – wew – nr 20
logopeda mgr Agnieszka Goluch-Romanowska, surdologopeda mgr Jolanta Jankowska

Pokój nr 7 – wew – nr 21
psycholog mgr Angelika Butryn, pedagog mgr Aneta Ciesielska-Głowacka

Pokój nr 8 – wew – nr 22
psycholodzy: mgr Krystyna Cieniuch, mgr Katarzyna Wójtowicz

Pokój nr 9 – wew – nr 23
psycholodzy: mgr Danuta Rene-Błoch, mgr Iwona Jarosz

Pokój nr 10

pedagog mgr Piotr Bentkowski, psycholog mgr Szymon Kotowski

Kancelaria pracuje w godz. 8:00 – 16:00