Oferta

Oferta poradni psychologicznej w Puławach

Oferta psychologów.

Diagnoza potencjału intelektualnego, emocjonalnego i osobowościowego dzieci i młodzieży.

Opiniowanie, orzekanie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego o indywidualnych, specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów.

Zajęcia wspierające wczesny rozwój dziecka.

Konsultacje, porady, diagnoza w zakresie oceny i wspierania rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego małego dziecka.

Konsultacje dla rodziców dzieci słabowidzących, słabosłyszących, autystycznych.

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży cierpiących na zespół stresu pourazowego, kryzysów sytuacyjnych.

Psychoterapia dzieci i młodzieży z depresją, stanami lękowymi, nadmiernym onieśmieleniem.

Psychoterapia dzieci i młodzieży z chorobą przewlekłą.

Psychoterapia młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi wieku dojrzewania.

Konsultacje, rozmowy wspierająco – edukacyjne dla rodziców dotyczące spraw związanych z wychowaniem dzieci.

Konsultacje, rozmowy wspierająco – edukacyjne dla nauczycieli i wychowawców placówek oświatowych.

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Doradztwo zawodowe – badania psychometryczne orientacji szkolnej i zawodowej.

 

Do zadań poradni należy:

1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
2. Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży , udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
3. Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
4. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
5. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru właściwego kierunku kształcenia  i planowania kariery zawodowej.
6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród: uczniów , rodziców, nauczycieli, wychowawców.
7. Pomoc rodzicom, nauczycielom i wychowawcom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
8. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia.
9. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom  i nauczycielom.
10. Inicjowanie różnorodnych form pracy wychowawczej i rewalidacyjnej  w środowisku rodzinnym i szkolnym dziecka.
11. Udzielanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym.
12. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Poradnia realizuje zadania w formie:

1) diagnozy,
2) konsultacji,
3) terapii: psychologicznej, pedagogicznej , logopedycznej,
4) psychoedukacji,
5) doradztwa,
6) mediacji,
7) interwencji w środowisku ucznia,
8) działalności profilaktycznej,
9) działalności informacyjnej.

Oferta pedagogów.

Diagnoza pedagogiczna wiadomości i umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży.

Opiniowanie, orzekanie o indywidualnych, specyficznych i specjalnych potrzebach
edukacyjnych uczniów.

Diagnoza rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego dziecka do 6 roku życia.

Porady i konsultacje dla rodziców w sprawach związanych z oceną i technikami wspierania rozwoju małego dziecka.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Terapia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja rozwojowa).

Terapia pedagogiczna dzieci młodszych z zaburzeniami rozwojowymi.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym z obniżoną sprawnością manualną.

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z klas I – III z obniżoną sprawnością manualną.

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Oferta logopedów.

Diagnoza rozwoju mowy, sprawności komunikacyjnej dzieci i młodzieży.

Opiniowanie, orzekanie o indywidualnych, specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów.

Terapia logopedyczna zaburzeń mowy.

Badania przesiewowe programami: „Słyszę”, „Widzę”, „Mówię”.

Terapia logopedyczna dzieci z niepłynnością mowy z zastosowaniem echokorektora.

Przesiewowe badania logopedyczne dzieci młodszych na terenie placówek oświatowych.

Konsultacje i prelekcje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców nt. rozwój mowy dzieci oraz przyczyn nieprawidłowości i zaburzeń.

Biofeedback

W naszej pracowni stosowana jest nowoczesna metoda treningu pracy mózgu. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA i stosowana jest z powodzeniem w USA i Europie. Metoda ta pozwala zwiększyć szybkość myślenia, kreatywność i pamięć o 25-30%, poprawia nastrój i samoocenę, polepsza sen.
Pracownia wykorzystuje EEG Biofeedback – metodę ustalania harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu formą treningową wideo – zabawy. Metodę tę stosuje się dla doskonalenia zdrowia, pokonywania trudności w uczeniu się, wspierania przy intensywnej nauce i pracy oraz wspomagania leczenia zaburzeń i chorób psychosomatycznych.
Treningi EEG Biofeedback skutecznie pomagają w zwiększeniu możliwości umysłu. Poprawiają: – kondycję psychiczną i fizyczną; – szybkość zapamiętywania, uczenia się, przypominania sobie materiału. Treningi są szczególnie przydatne: – na początku roku szkolnego, – przed egzaminami, maturą – dla osiągnięcia lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych (poprawa koncentracji, polepszenie motoryki).

Trening EEG Biofeedback

Trenujący uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideo – gry. Czujniki umieszczone  na głowie odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer. Komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideo – gry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury i joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, gra się udaje. Przy wzroście niepożądanych pasm – nie mamy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer   w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu.
Trening EEG Biofeedback wskazany jest dla pacjentów cierpiących na zaburzenia i choroby neurologiczne takie jak: – stres, stany lęku, stany paniki – zespół nadpobudliwośći psychoruchowej (ADHD, ADD) -zaburzenia w uczeniu się, – zaburzenia snu, – depresja, – uzależnienia, – przewlekłe bóle głowy, – migreny, – zaburzenia przyjmowania pokarmów, – przewlekłe zmęczenie, – mózgowe porażenie dziecięce, – autyzm, – lekkie formy upośledzenia umysłowego.

Poprawa zdrowia

Trening EEG Biofeedback stosowany jest dla poprawy zdrowia dzieci, młodzieży w stanach:

problemów szkolnych (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia),

zaburzeń uwagi, koncentracji,

zaburzeń zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia),

zaburzeń snu,

stanów lękowych,

depresji,

tremy, złej samooceny,

zaburzeń przyjmowania pokarmu,

chronicznego zmęczenia.

Trening pozwala:

obniżyć stres,

poprawić kondycję umysłową i fizyczną,

poprawić i przedłużyć koncentrację uwagi,

pokonać tremę, napięcie wewnętrzne.

Trening umożliwia ponadto szybkie zrelaksowanie się i regenerację sił.

Intensywna nauka

Osobom intensywnie uczącym się trening EEG Biofeedback pomoże poprawić:

koncentrację uwagi i utrzymać ją,

szybkość uczenia się, zapamiętywania dużej partii materiału,

samoocenę, samopoczucie, podnieść wiarę we własne siły,

kondycję umysłową i fizyczną, oraz pokonać stres.

Treningi EEG Biofeedback pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie i przy mniejszym zmęczeniu.

Trudności szkolne

Dzieci z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania i problemami  z koncentracją uwagi w większości wypadków mieszczą się w niższych pasmach częstotliwości fal mózgu w badaniu EEG (elektroencefalogramie) niż powinny mieć zgodnie ze swoim wiekiem.

Treningi EEG Biofeedback przeznaczone są dla uczniów mających:
gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię), zaburzenia uwagi, problemy z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą, kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy, przewlekłe bóle głowy, nadmierny stres.

Zastosowanie treningu może znacznie polepszyć czynność bioelektryczną mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi.

Warsztaty dla rodziców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cykl spotkań warsztatowych (10 tygodni, raz w tygodniu,  w sumie 40 godzin dydaktycznych) dla każdego, kto poszukuje sposobu na głębszą komunikację oraz cieplejsze relacje zarówno w domu z dziećmi, w rodzinie, jak i w życiu codziennym. To nauka z jednej strony lepszego porozumiewania się z drugiej zaś refleksji nad własną postawą wychowawczą rodzicielską, życiową. To poszukiwanie skuteczności w swych słowach popieranych działaniem. W efekcie warsztatów uczestnicy, także poprzez wymianę doświadczeń uczą się poszanowania drugiej osoby, w tym małego dziecka  czy nastolatka. Zyskują większą świadomość wychowawczą. Orientują się, że wychowywanie nie odbywa się w specjalnie przeznaczonym na to czasie. Wychowujemy nasze dzieci poprzez codzienne przebywanie z nimi, słowa, jakie do nich kierujemy, czyny, którym dzieci się przyglądają.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Współczesnym rodzicom nie jest łatwo przejść z czynności związanych z  „obsługiwaniem” dziecka do stawiania mu wymagań poprzez wspólne radzenie sobie z codziennymi czynnościami domowymi, szkolnymi, rodzinnymi.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Tematyka zajęć:

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

ZAPISY, tel. 81 8864796 lub osobiście w sekretariacie Poradni

Nasza poradnia przyjmuje stałe zapisy na warsztaty. Zainteresowane osoby zapisując się przekazują  swój numer telefonu. W momencie zaplanowania terminu, organizatorzy kontaktują się z chętnymi rodzicami/wychowawcami/ opiekunami.

Uprawnienia do prowadzenia zajęć:

W naszej poradni osoby uprawnione do prowadzenia zajęć (ukończyły szkolenie dla realizatorów pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie) to:

Anna Korpysa – realizator rekomendowany przez ORE

Monika Tusińska – realizator rekomendowany przez ORE

Aneta Ciesielska – Głowacka – realizator

Edyta Furtak – realizator

System rekomendacji:

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” otrzymał od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii , Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przedłużenie opinii do 26 kwietnia 2022 roku jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

image_pdfimage_print
Zadzwoń
Nawigacja

Facebook

Strona główna Skip to content