„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

Orzecznictwo

Terminy Zespołów Orzekających znajdą Państwo w zakładce TERMINY

Jakie orzeczenia wydają publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne?

W publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych są organizowane i działają na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zespoły orzekające, które wydają:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej,

 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieciom i młodzieży, których stan uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim,

 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do pojęcia nauki.

Rejony działania poradni.

W publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych są organizowane i działają na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zespoły orzekające, które wydają:
1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.

2. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

3. Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie.

Na czyj wniosek wydaje się orzeczenia oraz opinie?

Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka.

Ważne!

 1. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa jeden wnioski.

 2. w przypadku złożenia wniosku do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

 3. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, pracownik poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem zwrotu oraz z informacją o możliwym sposobie sprawy.

 4. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenia w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 5. Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi wystarczającej dokumentacji, zgodnej z wymogami rozporządzenia do wydania orzeczenia lub opinii wnioskodawca zostaje wezwany do przedstawienia ich w określonym terminie.

 6. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu, w którym mogą wziąć udział: wnioskodawca, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej, inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, lekarz lub specjalista, inni niż wymienieni.

 7. Orzeczenie albo opinię otrzymuje uprawniony wnioskodawca. Wnioskodawca może wystąpić również o kopię tych dokumentów, poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Na jaki okres wydaje się orzeczenia?

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.

 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.

 3. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

 4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni.

 5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia w szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, nie krótszy jednak niż 30 dni.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół odpowiednio wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Kiedy zespół może wydać nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:

 1. zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń,

 3. potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Kto i do kiedy może złożyć odwołanie od decyzji zespołu orzekającego.

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Procedura odwoławcza.

 1. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

 2. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

 3. Zespół jest zobowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty, w terminie 14 dni od dnia w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

 4. Kurator Oświaty zasięga w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub nowego specjalisty.

Kto zapewnia dziecku kształcenie zalecane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego?

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 71 b ust. 5 i 5a niżej cytowanej ustawy, zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych organizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach niżej cytowanych.

 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której zorganizowane są oddziały przedszkolne, organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.

 4. Na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) ucznia dyrektor szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania organizuje indywidualne nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

 5. Aby uruchomić procedurę administracyjną rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest złożyć orzeczenie do dyrektora szkoły.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949, 1292).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. z 2017 r.. poz. 1743).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r., poz. 1616).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Dokumenty jakie należy złożyć ubiegając się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania/kształcenia specjalnego/wczesnego wspomagania rozwoju.

Procedury – do pobrania.

W przypadku ubiegania się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania należy złożyć:

» Wniosek o indywidualne nauczanie.
» Zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania ze strony internetowej lub sekretariacie naszej placówki).
» W miarę możliwości inne dokumenty opisujące stan zdrowia dziecka.
» Opinia szkoły.

 

W przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

» Wniosek do kształcenia specjalnego.
» Opinia szkoły.
» Zaświadczenie od lekarza specjalisty (dotyczy takich schorzeń jak: autyzm, Zespół Aspergera, niedowidzenie, niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa).

 

W przypadku orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

» Wniosek o wczesne wspomaganie rozwoju.
» Dokumenty medyczne z diagnozą, przebiegiem choroby i leczenia (w przypadkach problemów ze zdrowiem dziecka).
» Dokumenty od specjalistów z diagnozą oraz opisem przebiegu terapii dziecka.

WAŻNE!

» W uzasadnionych przypadkach (decyduje psycholog prowadzący) niezbędne jest przeprowadzenie diagnozy na terenie naszej Poradni.
» Kompletne dokumenty składa się osobiście do opiekunów szkół lub placówek wychowawczych z ramienia Poradni lub drogą elektroniczną (dokumenty    uwierzytelnione przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP). Informację o opiekunie   można uzyskać w szkole lub sekretariacie Poradni.
» Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Poradni.
» Wszystkie niezbędne druki są do pobrania ze strony internetowej lub sekretariacie Poradni.

» W przypadku potrzeby wydania dwóch orzeczeń lub orzeczenia i opinii albo dwóch orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.
» Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się dwa razy w miesiącu.

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
5 września 2023 r.
19 września 2023 r.
3 października 2023 r.
17 października 2023r.
7 listopada 2023 r.
21 listopada 2023 r.
12 grudnia 2023 r.
9 stycznia 2024 r.
23 stycznia 2024 r.
6 lutego 2024 r.
20 lutego 2024 r.
5 marca 2024 r.
19 marca 2024 r.
9 kwietnia 2024 r.
23 kwietnia 2024 r.
7 maja 2024 r.
21 maja 2024 r.
4 czerwca 2024 r.
18 czerwca 2024 r.
9 lipca 2024 r.
27 sierpnia 2024 r.
image_pdfimage_print
Zadzwoń
Nawigacja

Facebook

Strona główna Skip to content