„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

Historia naszej Placówki.

W roku szkolnym 1963/64 Poradnia Psychologiczna w Lublinie (późniejsza Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa) w porozumieniu z władzami oświatowymi postanowiła utworzyć  w Puławach stały Punkt Konsultacyjny Poradni, zajmujący się głównie pracami z zakresu poradnictwa zawodowego na terenie ówczesnego powiatu puławskiego.

Pracę w tymże punkcie podjął od dnia 7 listopada 1963 r. mgr Stanisław Maciąg, korzystając z udostępnionego pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. AJ. Czartoryskiego. Jeden dzień     w tygodniu poświęcony był pracy w Punkcie, jeden – w Poradni w Lublinie, cztery dni – to terenowa praca w szkołach, w tym także w szkołach powiatu opolskiego. Lokal zajmował jedno pomieszczenie o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych na poddaszu Domu Kultury Dzieci i Młodzieży przy ulicy Gdańskiej. Od sierpnia 1966r. zatrudniono pedagoga, a od stycznia 1968r. – psychologa, co znacznie rozszerzyło zakres działalności placówki.

W 1972 r. Poradnia uzyskała pięcioizbowy lokal (około 90m2) przy ul. Zwycięstwa (obecnie Marszałka J. Piłsudskiego). Jednocześnie następowały zmiany organizacyjne: od września 1972 r. uzyskano nowe etaty psychologa, logopedy, w rok później kolejny etat psychologa. Dotychczasowy lokal okazał się niewystarczający.

Dziewiętnastowieczny klasycystyczny dworek (ul. Izabelli – obecnie ul. Moniuszki) został wykupiony z rąk prywatnych przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Puławach i po gruntownym remoncie przekazany w użytkowanie Poradni Wychowawczo – Zawodowej w kwietniu 1976 r.  Rok 1992 przyniósł kolejną zmianę nazwy i placówka stała się Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

W 2001 r. nastąpiła kolejna zmiana siedziby, Poradnia otrzymała pomieszczenia na parterze byłego internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Jaworowej.

Aktualnie siedziba Poradni mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Królewskiej 19.

Dzięki staraniom Dyrektora Dariusza Perszko oraz całego zespołu Uchwałą Rady Powiatu Puławskiego z dniem 1 maja 2016r. nadano naszej Poradni imię Profesora Kazimierza Dąbrowskiego.

20 października 2016r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego  odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach połączona z uroczystym nadaniem naszej Placówce imienia Profesora Kazimierza Dąbrowskiego.

Uchwała

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w PuławachDSCN1048_zmien rozmiaryDSCN1074_zmien rozmiary

DSCN1100_zmien rozmiaryDSCN1091DSCN1098

 

Tryb pracy oraz organizację wewnętrzną naszej placówki reguluje Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nasze cele i zadania.

Jesteśmy placówką publiczną, obejmującą swoją pomocą dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. Proponujemy pomoc dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom w ich działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną a także w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Diagnozujemy trudności dydaktyczne i emocjonalne. Prowadzimy indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami dyslektycznymi, terapię logopedyczną oraz treningi biofeedback. Wspieramy uczniów  i ich rodziców w procesie radzenia sobie z trudnościami dydaktycznymi i emocjonalnymi; prowadzimy terapię rodzinną oraz grupowe zajęcia dla rodziców. Wspomagamy rozwój predyspozycji uczniów, ich poczucia własnej wartości i kompetencji. Prowadzimy konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i wyboru kierunku kształcenia.

Współpracujemy z wieloma instytucjami, dla których nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Stale współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, innymi placówkami oświatowymi na terenie Powiatu Puławskiego, placówkami ościennymi skupionymi na pomocy dzieciom i rodzinom. Organizujemy warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne na terenie szkół i przedszkoli naszego rejonu. Samodzielnie tworzymy i realizujemy scenariusze zajęć. Wspomagamy orientację zawodową uczniów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dysponujemy kadrą pracowników otwartych wobec potrzeb innych, która nieustannie doskonali swoje umiejętności przez systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (od 1 września 2017r.)

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

ZESPOL V2 

 

Organem prowadzącym Poradnię jest Starosta Powiatu Puławskiego, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach.

 

W Poradni zatrudnionych jest 21 pracowników pedagogicznych:

11 psychologów,

8 pedagogów,

2 logopedów,

4 pracowników obsługi administracyjnych.

 

Dyrektor  dr Dariusz Perszko, psycholog

 

Psychologowie:

   • Angelika Butryn
   • Agnieszka Biernacka – Olesiejuk
   • Krystyna Cieniuch
   • Iwona Jarosz
   • Małgorzata Kozłowska
   • Krzysztof Łuszczak
   • Dariusz Perszko
   • Michał Próchniak
   • Danuta Rene – Błoch
   • Aneta Wolska
   • Maciej Zwolski

 

Pedagodzy:

    • Piotr Bentkowski
    • Aneta Ciesielska – Głowacka
    • Danuta Dziwisz
    • Edyta Furtak
    • Anna Korpysa
    • Urszula Mikoś
    • Anna Szałas
    • Monika Tusińska

 

Logopedzi

      • Jolanta Jankowska
      • Grażyna Minda

 

Administracja i obsługa:

      • Ewelina Cieślak – Muszyńska
      • Sylwia Czapla – Sor
      • Małgorzata Ludynia
      • Karol Wójcik

 

 

Placówka dysponuje lokalem składającym się z:

10 gabinetów specjalistycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne:

Gabinetu dyrektora wykorzystywanego również do pracy psychologicznej.

Sekretariatu.

Pomieszczenia gospodarczego.

Pomieszczeń sanitarnych.

 

 

Poradnia jest otwarta przez cały rok kalendarzowy
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00

Kontakt

 

 

Nazwisko/Dni tygodnia

       Pn

        Wt

        Śr

        Cz

    Pt

dr Dariusz Perszko

     8301430

        830-1430

       830-1430

        830-1430

        830-1430

mgr Piotr Bentkowski

   1400_1800       14001800        9001300       14001800       14001800

mgr Agnieszka Biernacka – Olesiejuk

    800-1200        1200-1600
       800-1200       1300-1600         1300-1700

mgr Urszula Mikoś

   13001700

        9001300

      14001800

        9001300

        9001300

mgr Danuta Rene – Błoch

     14001800

      14001800

        14001800

      8001200

      14001800

mgr Anna Szałas

   1400-1800

        1300-1700

      1000-1400

      1300-1700

      1200-1600

mgr Danuta Dziwisz

     800-1200

      800-1200

        1400-1800

        800-1200

        800-1200

mgr Małgorzata Kozłowska

   13301730

        9001300

        9001300

      11001500

      11001500

mgr Anna Korpysa

     900-1300

      1300-1700

      1300-1800

        800-1200

        800-1100

mgr Monika Tusińska

   1300-1700

        900-1300

      1300-1800

        900-1300

        900 – 1200

mgr Iwona Jarosz

     9001300

        9001300

        9001300

      13001700

        9001300

dr Krzysztof Łuszczak

   12001800

        9001300

      14001800

        8001200

      12001400

mgr Aneta Wolska

     8001200

      13001800

        9001300

      12001600

        9001200

mgr Aneta Ciesielska – Głowacka

     1400-1700

        800-1300

        800-1300

        1500-1800

      800-1200

mgr Michał Próchniak

   800-1200

        800-1200

       800-1200

      1230-1630

      900-1300

mgr Jolanta Jankowska

   14001800

      13001800

        8001200

        8001200

        8001100

mgr Grażyna Minda

     9001300

        8001200

      12001600

      13001700

      11001500

mgr Krystyna Cieniuch

     9001300

        9001300

      12001600

        9001300

      12001600

mgr Maciej Zwolski

   14001800

      13001700

        8001200

     13001700

        8001200

mgr Angelika Butryn

   800-1200

        800-1300

        800-1300

      800-1100

      14001700

mgr Edyta Furtak

     9001300

 

        9001300

    14001800

        9001300

        9001300

PROCEDURA DIAGNOZOWANIA I OPINIOWANIA

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (od 1 września 2017r.)

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

 

I. Zasady ogólne.

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Pełnoletni uczeń bądź rodzic mają prawo na każdym etapie postępowania zrezygnować z pomocy Poradni.
 2. Do Poradni przyjmowane są dzieci od momentu urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego, zamieszkujące na terenie gmin: Puławy, Końskowola, Kurów, Markuszów, Żyrzyn, Gołąb, Góra Puławska, Kazimierz Dolny, Nałęczów oraz dzieci uczące się w szkołach funkcjonujących w rejonie działania Poradni.
 3. Wszyscy klienci Poradni mają zapewnioną ochronę danych osobowych, realizację zasady równości szans w dostępie do usług Poradni oraz poszanowanie godności i należnych praw.

II. Zgłoszenie do Poradni.

 1. Podstawą do zajęcia się sprawą jest  zarejestrowanie w sekretariacie Poradni przez zgłoszenie rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia. Druki Zgłoszeń są dostępne w sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej. Do Zgłoszenia można dołączyć posiadaną dokumentację medyczną lub inną potwierdzającą zgłoszone problemy.
 2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Poradnia zajmuje się sprawą również na ustne zgłoszenie rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia.
 3. Zarejestrowane zgłoszenie pracownik sekretariatu przekazuje: rodzicowi i  odpowiedniemu specjaliście Poradni.
 4. Kolejne i ilość wizyt w Poradni określa specjalista a zapisy prowadzi pracownik sekretariatu zgodnie z kolejnością zarejestrowanych zgłoszeń. Czas oczekiwania na termin uzależniony jest od ilości zgłoszeń w danym dziale.
 5. W szczególnie wyjątkowych i podyktowanych ważnymi potrzebami sprawach, termin może być wyznaczany  poza kolejnością zgłoszeń.
 6. Klienci informowani są o terminach wizyt w Poradni przy rejestracji w sekretariacie Poradni.
 7. Na umówiony termin spotkania należy zgłosić się z numerem PESEL badanej osoby.
 8. Do Poradni dziecko przychodzi z rodzicem (prawnym opiekunem lub osobą pełnoletnią wyznaczona przez rodzica) i pozostaje pod jego opieką. W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.
 9. W trakcie badania opiekę nad dzieckiem przejmują odpowiednio: psycholog, pedagog, logopeda.
 10. Niezgłoszenie się na badanie w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce, zgodnie z Procedurą.
 11. Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (dziecko powinno być zdrowe, wyspane). Nie dotyczy to dzieci przewlekle chorych lub w trakcie diagnozy medycznej.

 

III. Diagnozowanie.

 1. Zespół diagnozujący przeprowadza analizę zgłoszenia dziecka oraz posiadanej dokumentacji (zaświadczenie lekarskie, karta leczenia szpitalnego, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia o uczniu ze szkoły, poprzednie opinie lub orzeczenia).
 2. Zespół diagnozujący dokonuje przemyślanego, adekwatnego do potrzeb badanego, wyboru metod, narzędzi i technik diagnostycznych.
 3. W uzasadnionych przypadkach specjalista może zalecić wykonanie dodatkowych badań lekarskich, laboratoryjnych.
 4. W zależności od potrzeb Zespół przeprowadza badanie diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 5. Poszczególni członkowie Zespołu diagnozującego przeprowadzają analizę wyników badań.
 6. Zespół diagnozujący po wzajemnych konsultacjach specjalistycznych wypracowuje wspólne stanowisko i zalecenia.
 7. Zespół omawia z rodzicem efekty postępowania diagnostycznego, przekazuje wyniki badań oraz ustala dalsze działania.
 8. W przypadku zasadności wydania opinii, po zakończeniu postępowania diagnostycznego, rodzic / prawny opiekun / pełnoletni uczeń, otrzymuje druk Wniosku o wydanie opinii oraz zostają mu udzielone niezbędne wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

IV. Opiniowanie.

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 2. Wypełniony wniosek w postaci papierowej załączany jest do Karty Indywidualnej klienta.
 3. Osoba składająca Wniosek może dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą Wniosek (wyniki badań specjalistycznych, opinię nauczyciela / wychowawcy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia).
 4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne zaświadczenie lekarskie, wnioskodawca przedstawia takie zaświadczenie na Wniosek Poradni. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w wymaganym terminie, opinię wydaje Poradnia w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 5. Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola / szkoły / placówki o wydanie o uczniu opinii nauczyciela / wychowawcy, na pisemny wniosek wnioskodawcy.
 6. Opinię opracowują specjaliści diagnozujący dziecko  i przekazują do sekretariatu Poradni. Opinia może być przekazana w wersji papierowej lub na zewnętrznym nośniku danych do głównego komputera w sekretariacie Poradni.
 7. Pracownik sekretariatu rejestruje opinię, nadaje jej ostateczny kształt oraz przekazuje w jednym egzemplarzu do sprawdzenia i podpisu członkom Zespołu diagnozującego.
 8. Podpisany przez pracowników egzemplarz opinii zostaje zwrócony do sekretariatu, po czym przekazany przez pracownika sekretariatu do Dyrektora Poradni w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od daty wpływu Wniosku.
 9. Sprawdzona i podpisana przez Dyrektora opinia przekazana jest do sekretariatu celem przygotowania odpowiedniej ilości egzemplarzy.
 10. Za przesłanie opinii pocztą lub osobisty odbiór przez wnioskodawcę odpowiadają pracownicy sekretariatu. Odbiór opinii w sekretariacie odbywa się za potwierdzeniem.
 11. Przekazanie kopii opinii do przedszkola / szkoły, do której dziecko uczęszcza odbywa się na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów / pełnoletniego ucznia, który stanowi element składowy druku o wydanie opinii.

Rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach.

Nasza Poradnia obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Puławskiego oraz Miasto Puławy.
Wspieramy placówki oświatowe mieszczące się na terenie Miasta Puławy oraz gmin:
Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn.

 

region dzialania