„Ja nie szukam, ja znajduję…” – Pablo Picasso

O nas

Historia naszej Placówki.

W roku szkolnym 1963/64 Poradnia Psychologiczna w Lublinie (późniejsza Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa) w porozumieniu z władzami oświatowymi postanowiła utworzyć  w Puławach stały Punkt Konsultacyjny Poradni, zajmujący się głównie pracami z zakresu poradnictwa zawodowego na terenie ówczesnego powiatu puławskiego.

Pracę w tymże punkcie podjął od dnia 7 listopada 1963 r. mgr Stanisław Maciąg, korzystając z udostępnionego pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. AJ. Czartoryskiego. Jeden dzień     w tygodniu poświęcony był pracy w Punkcie, jeden – w Poradni w Lublinie, cztery dni – to terenowa praca w szkołach, w tym także w szkołach powiatu opolskiego. Lokal zajmował jedno pomieszczenie o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych na poddaszu Domu Kultury Dzieci i Młodzieży przy ulicy Gdańskiej. Od sierpnia 1966r. zatrudniono pedagoga, a od stycznia 1968r. – psychologa, co znacznie rozszerzyło zakres działalności placówki.

W 1972 r. Poradnia uzyskała pięcioizbowy lokal (około 90m2) przy ul. Zwycięstwa (obecnie Marszałka J. Piłsudskiego). Jednocześnie następowały zmiany organizacyjne: od września 1972 r. uzyskano nowe etaty psychologa, logopedy, w rok później kolejny etat psychologa. Dotychczasowy lokal okazał się niewystarczający.

Dziewiętnastowieczny klasycystyczny dworek (ul. Izabelli – obecnie ul. Moniuszki) został wykupiony z rąk prywatnych przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Puławach i po gruntownym remoncie przekazany w użytkowanie Poradni Wychowawczo – Zawodowej w kwietniu 1976 r.  Rok 1992 przyniósł kolejną zmianę nazwy i placówka stała się Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

W 2001 r. nastąpiła kolejna zmiana siedziby, Poradnia otrzymała pomieszczenia na parterze byłego internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Jaworowej.

Aktualnie siedziba Poradni mieści się w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Królewskiej 19.

Dzięki staraniom Dyrektora Dariusza Perszko oraz całego zespołu Uchwałą Rady Powiatu Puławskiego z dniem 1 maja 2016r. nadano naszej Poradni imię Profesora Kazimierza Dąbrowskiego.

20 października 2016r. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego  odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach połączona z uroczystym nadaniem naszej Placówce imienia Profesora Kazimierza Dąbrowskiego.

Uchwała

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w PuławachDSCN1048_zmien rozmiaryDSCN1074_zmien rozmiary

DSCN1100_zmien rozmiaryDSCN1091DSCN1098

 

Tryb pracy oraz organizację wewnętrzną naszej placówki reguluje Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nasze cele i zadania.

Jesteśmy placówką publiczną, obejmującą swoją pomocą dzieci od urodzenia do ukończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. Proponujemy pomoc dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom w ich działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

Oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną a także w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Diagnozujemy trudności dydaktyczne i emocjonalne. Prowadzimy indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami dyslektycznymi, terapię logopedyczną oraz treningi biofeedback. Wspieramy uczniów  i ich rodziców w procesie radzenia sobie z trudnościami dydaktycznymi i emocjonalnymi; prowadzimy terapię rodzinną oraz grupowe zajęcia dla rodziców. Wspomagamy rozwój predyspozycji uczniów, ich poczucia własnej wartości i kompetencji. Prowadzimy konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i wyboru kierunku kształcenia.

Współpracujemy z wieloma instytucjami, dla których nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Stale współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, innymi placówkami oświatowymi na terenie Powiatu Puławskiego, placówkami ościennymi skupionymi na pomocy dzieciom i rodzinom. Organizujemy warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne na terenie szkół i przedszkoli naszego rejonu. Samodzielnie tworzymy i realizujemy scenariusze zajęć. Wspomagamy orientację zawodową uczniów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dysponujemy kadrą pracowników otwartych wobec potrzeb innych, która nieustannie doskonali swoje umiejętności przez systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (od 1 września 2017r.)

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

ZESPOL V2 

 

Organem prowadzącym Poradnię jest Starosta Powiatu Puławskiego, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach.

 

W Poradni zatrudnionych jest 21 pracowników pedagogicznych:

12 psychologów,

8 pedagogów,

2 logopedów,

4 pracowników obsługi administracyjnych.

 

Dyrektor  dr Dariusz Perszko, psycholog

 

Psychologowie:

   • Angelika Butryn
   • Agnieszka Biernacka – Olesiejuk
   • Krystyna Cieniuch
   • Iwona Jarosz
   • Szymon Kotowski
   • Małgorzata Kozłowska
   • Monika Łagowska-Gaweł
   • Dariusz Perszko
   • Michał Próchniak
   • Danuta Rene – Błoch
   • Edyta Daniluk
   • Joanna Stępień

 

Pedagodzy:

    • Piotr Bentkowski
    • Aneta Ciesielska – Głowacka
    • Edyta Furtak
    • Anna Korpysa
    • Sylwia Mrowiec
    • Anna Szałas
    • Monika Tusińska

 

Logopedzi

      • Jolanta Jankowska
      • Agnieszka Goluch-Romanowska

 

Administracja i obsługa:

      • Ewelina Cieślak – Muszyńska
      • Sylwia Czapla – Sor
      • Karol Wójcik

 

 

Placówka dysponuje lokalem składającym się z:

10 gabinetów specjalistycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne:

Gabinetu dyrektora wykorzystywanego również do pracy psychologicznej.

Kancelaria.

Pomieszczenia gospodarczego.

Pomieszczeń sanitarnych.

 

 

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA I OPINIOWANIA

(SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY – DO POBRANIA)

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (od 1 września 2017r.)

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

♦ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela.

 

I. Zasady ogólne.

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Pełnoletni uczeń bądź rodzic mają prawo na każdym etapie postępowania zrezygnować z pomocy Poradni.
 2. Do Poradni przyjmowane są dzieci od momentu urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego, zamieszkujące na terenie gmin: Puławy, Końskowola, Kurów, Markuszów, Żyrzyn, Gołąb, Góra Puławska, Kazimierz Dolny, Nałęczów oraz dzieci uczące się w szkołach funkcjonujących w rejonie działania Poradni.
 3. Wszyscy klienci Poradni mają zapewnioną ochronę danych osobowych, realizację zasady równości szans w dostępie do usług Poradni oraz poszanowanie godności i należnych praw.

II. Zgłoszenie do Poradni.

 1. Podstawą do zajęcia się sprawą jest  zarejestrowanie w sekretariacie Poradni przez zgłoszenie rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia. Druki Zgłoszeń są dostępne w sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej. Do Zgłoszenia można dołączyć posiadaną dokumentację medyczną lub inną potwierdzającą zgłoszone problemy.
 2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych Poradnia zajmuje się sprawą również na ustne zgłoszenie rodzica / prawnego opiekuna / pełnoletniego ucznia.
 3. Zarejestrowane zgłoszenie pracownik sekretariatu przekazuje: rodzicowi i  odpowiedniemu specjaliście Poradni.
 4. Kolejne i ilość wizyt w Poradni określa specjalista a zapisy prowadzi pracownik sekretariatu zgodnie z kolejnością zarejestrowanych zgłoszeń. Czas oczekiwania na termin uzależniony jest od ilości zgłoszeń w danym dziale.
 5. W szczególnie wyjątkowych i podyktowanych ważnymi potrzebami sprawach, termin może być wyznaczany  poza kolejnością zgłoszeń.
 6. Klienci informowani są o terminach wizyt w Poradni przy rejestracji w sekretariacie Poradni.
 7. Na umówiony termin spotkania należy zgłosić się z numerem PESEL badanej osoby.
 8. Do Poradni dziecko przychodzi z rodzicem (prawnym opiekunem lub osobą pełnoletnią wyznaczona przez rodzica) i pozostaje pod jego opieką. W przypadku osób pełnoletnich obecność rodziców nie jest konieczna, ale niejednokrotnie wskazana ze względów diagnostycznych.
 9. W trakcie badania opiekę nad dzieckiem przejmują odpowiednio: psycholog, pedagog, logopeda.
 10. Niezgłoszenie się na badanie w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego odwołania wizyty, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce, zgodnie z Procedurą.
 11. Dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (dziecko powinno być zdrowe, wyspane). Nie dotyczy to dzieci przewlekle chorych lub w trakcie diagnozy medycznej.

 

III. Diagnozowanie.

 1. Zespół diagnozujący przeprowadza analizę zgłoszenia dziecka oraz posiadanej dokumentacji (zaświadczenie lekarskie, karta leczenia szpitalnego, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia o uczniu ze szkoły, poprzednie opinie lub orzeczenia).
 2. Zespół diagnozujący dokonuje przemyślanego, adekwatnego do potrzeb badanego, wyboru metod, narzędzi i technik diagnostycznych.
 3. W uzasadnionych przypadkach specjalista może zalecić wykonanie dodatkowych badań lekarskich, laboratoryjnych.
 4. W zależności od potrzeb Zespół przeprowadza badanie diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 5. Poszczególni członkowie Zespołu diagnozującego przeprowadzają analizę wyników badań.
 6. Zespół diagnozujący po wzajemnych konsultacjach specjalistycznych wypracowuje wspólne stanowisko i zalecenia.
 7. Zespół omawia z rodzicem efekty postępowania diagnostycznego, przekazuje wyniki badań oraz ustala dalsze działania.
 8. W przypadku zasadności wydania opinii, po zakończeniu postępowania diagnostycznego, rodzic / prawny opiekun / pełnoletni uczeń, otrzymuje druk Wniosku o wydanie opinii oraz zostają mu udzielone niezbędne wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

IV. Opiniowanie.

 1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
 2. Wypełniony wniosek w postaci papierowej załączany jest do Karty Indywidualnej klienta.
 3. Osoba składająca Wniosek może dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą Wniosek (wyniki badań specjalistycznych, opinię nauczyciela / wychowawcy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia).
 4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne zaświadczenie lekarskie, wnioskodawca przedstawia takie zaświadczenie na Wniosek Poradni. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego nie jest możliwe wydanie przez Poradnię opinii w wymaganym terminie, opinię wydaje Poradnia w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.
 5. Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola / szkoły / placówki o wydanie o uczniu opinii nauczyciela / wychowawcy, na pisemny wniosek wnioskodawcy.
 6. Opinię opracowują specjaliści diagnozujący dziecko  i przekazują do sekretariatu Poradni. Opinia może być przekazana w wersji papierowej lub na zewnętrznym nośniku danych do głównego komputera w sekretariacie Poradni.
 7. Pracownik sekretariatu rejestruje opinię, nadaje jej ostateczny kształt oraz przekazuje w jednym egzemplarzu do sprawdzenia i podpisu członkom Zespołu diagnozującego.
 8. Podpisany przez pracowników egzemplarz opinii zostaje zwrócony do kancelarii, po czym przekazany przez pracownika sekretariatu do Dyrektora Poradni w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od daty wpływu Wniosku.
 9. Sprawdzona i podpisana przez Dyrektora opinia przekazana jest do kancelarii celem przygotowania odpowiedniej ilości egzemplarzy.
 10. Za przesłanie opinii pocztą lub osobisty odbiór przez wnioskodawcę odpowiadają pracownicy kancelarii. Odbiór opinii w sekretariacie odbywa się za potwierdzeniem.
 11. Przekazanie kopii opinii do przedszkola / szkoły, do której dziecko uczęszcza odbywa się na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów / pełnoletniego ucznia, który stanowi element składowy druku o wydanie opinii.

Rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach.

Nasza Poradnia obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Puławskiego oraz Miasto Puławy.
Wspieramy placówki oświatowe mieszczące się na terenie Miasta Puławy oraz gmin:
Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica, Żyrzyn.

POWIAT PUŁAWSKI NA MAPIE GOOGLE – ZOBACZ (KLIKNIJ)

 

region dzialania

image_pdfimage_print
Zadzwoń
Nawigacja

Facebook

Strona główna Skip to content