Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanej w skrócie RODO informujemy naszych obecnych i przyszłych klientów, iż ograniczamy się do niezbędnej ilości zbieranych Państwa danych, niezbędnego zakresu przetwarzania, zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne, środowiskowe i techniki systemów informatycznych zapewniających optymalny poziom dostępności.
Dokumentacja archiwalna byłych klientów w wersji papierowej tradycyjnej jest przechowywana przez okres 10 lat w pomieszczeniu Składnicy Akt spełniającej minimalne wymagania Regulaminu Systemu Informatycznego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach.

KLAUZULA INFORMACYJNA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PUŁAWACH Z POSTANOWIENIAMI RODO tj. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH).
Informacja o gromadzonych danych:

1. Administratorem /ADO/ przetwarzania danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach. Reprezentantem tej jednostki organizacyjnej jest dyrektor poradni, adres strony internetowej: www.poradnia.pulawy.pl, adres e-mail: poradnia.pulawy@wp.pl;

2. Inspektor danych osobowych p. Karol Wójcik dostępny pod   adresem e-mail: karol.wojcik.poradnia@gmail.com;

3. Cel przetwarzania: niezbędny do skorzystania z usług poradni, zarejestrowania klienta, sporządzenia opinii, orzeczenia, komunikacji drogą elektroniczną z klientem w celach ściśle związanych z usługą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną: prowadzenie analiz statystycznych SIO, przechowywanie danych dla celów archiwalnych;

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 475;

5. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, czy jest warunkiem realizacji kontraktu poradnia – klient, wniosku o wydanie opinii, orzeczenia – TAK;

6. Źródło pozyskiwania danych osobowych: od rodzica lub prawnego opiekuna nieletniego klienta poradni lub pełnoletniego ucznia – klienta poradni;

7. Informacja, kto ma dostęp do danych osobowych klienta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach:
◦ podmiot przetwarzający tj. upoważnieni przez administratora pracownicy poradni,
◦ upoważnieni pracownicy organu prowadzącego,
◦ upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
◦ upoważnieni pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
◦ na pisemne żądanie przedstawiciele organów ścigania;

8. Informacja, jakie kategorie danych osobowych niezbędne są w celu realizacji ustawowych zadań poradni:
◦ Dane zwykłe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dowód osobisty/PESEL lub paszport z numerem dokumentu, numer telefonu, adres e-mail,
◦ Dane wrażliwe w ściśle uzasadnionych przypadkach tj.: stan zdrowia, ksero postanowienia sądu, wyroki dotyczące naruszeń prawa przez klienta poradni, pochodzenie rasowe i etniczne;
• Uprawnienia osoby, która wyraziła zgodę, a która dobrowolnie i świadomie okazała wolę ujawnienia niezbędnych danych osobowych:
◦ prawo wniesienia skargi na ewentualność nieprawidłowego przetwarzania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach danych, do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; (adres GIODO, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
◦ prawo do żądania sprostowania danych (nieprawidłowe lub niekompletne),
◦ prawo dostępu do treści swoich danych,
◦ prawo do żądania usunięcia danych, gdy nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (planowo archiwizowane przez okres 10 lat),
• Informacja, czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – NIE;
• Informacja, czy zarządzanie kontrolą dostępu jest realizowane przy odpowiednich zabezpieczeniach tj. budynków, pomieszczeń, sieci i systemów informatycznych, zarządzania hasłami i innymi danymi uwierzytelniającymi, polityka „czystego biurka i czystego ekranu” – TAK.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości skorzystania ze statutowych usług poradni, w tym wydania opinii i orzeczeń. Dane Państwa i niepełnoletnich dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane tylko na potrzeby celów badawczo – statystycznych SIO (Systemu Informacji Oświatowe) pozostających w zakresie właściwości działań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

DARIUSZ PERSZKO – przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 900 – do godz. 1100